Informácie pre profesionálov

Anonymní Narkomani (ďalej NA) je medzinárodná asociácia uzdravujúcich sa závislých, fungujúca na princípe komunity. Týždenne sa vo svete odohráva viac ako 58 000 stretnutí v 131 krajinách sveta (informácia z mája 2010).

Vývoj

Anonymní Narkomani sa odčlenili z hnutia Anonymných Alkoholikov koncom štyridsiatych rokov prvými vlastnými stretnutiami v Kalifornii. Po tom ako sa NA v roku 1953 formálne adaptovalo na AA model, odštartovalo svoju existenciu malé hnutie, ktoré je dnes jednou z najstarších a najväčších organizácií svojho typu na svete, má stovky tisíc členov, ktorí sa pravidelne stretávajú na 58 000 stretnutiach v 131 krajinách.

Mnoho rokov rástlo spoločenstvo veľmi pomaly, rozširujúc sa z Los Angeles do ostatných veľkých amerických miest a začiatkom sedemdesiatych rokov aj Austrálie. V roku 1983 NA publikovalo svoj prvý „Základný text“, umožňujúci neuveriteľne rapídny rast skupín rýchlo sa formujúcich v Brazílii, Kolombii, Nemecku, Indii, Írsku, Japonsku, Novom Zélande a Veľkej Británii.
Dnes je NA hojne rozšírené naprieč väčšinou Severnej i Južnej Ameriky, v západnej Európe, Austrálii a Novom Zélande, so vznikajúcimi skupinami a NA komunitami na indickom subkontinente, Afrike, Východnej Ázii, Strednom Východe a Východnej Európe. NA knihy a informačné letáky sú momentálne dostupné v 39 jazykoch, v prekladmi aktuálne v procese v ďalších šestnástich jazykoch.

Program NA

Najranejší leták NA, známy medzi členmi ako „Biely leták“, opisuje NA ako neziskové spoločenstvo alebo spoločnosť mužov a žien, pre ktorých sa drogy stali hlavným problémom, ktorí sa pravidelne stretávajú, aby si navzájom pomáhali ostať čistí.

Nezaujímame sa o to, čo a koľko ste brali, ale len o to, čo chcete urobiť so svojím problémom a ako vám môžeme pomôcť. Členstvo je otvorené ktorémukoľvek drogovo závislému, bez ohľadu na užívané drogy alebo ich kombináciu. Pri adaptácii prvého kroku Anonymných Alkoholikov bolo slovo alkohol nahradené slovom „závislosť“, odstraňujúc tak drogovo-špecifický jazyk, čo odráža pohľad NA na závislosť ako na chorobu. Neexistujú žiadne obmedzenia členstva na základe sociálnych, náboženských, ekonomických, rasových, etnických, gender či sociálnych rozdielov. Organizácia nemá žiadne povinné poplatky či povinnosti. I keď väčšina členov pravidelne prispieva malými čiastkami, ktoré pomáhajú pokryť výdaje, tieto poplatky nie sú vyžadované či povinné.

NA ponúka proces uzdravovania a pomocnú sociálnu sieť, ktoré sú vzájomne previazané.

NA tvrdí, že jedným z kľúčov úspechu je terapeutická hodnota závislého pracujúceho s inými závislými. Členovia spolu hovoria o svojich úspechoch aj výzvach v prekonávaní aktívnej závislosti a o žití produktívneho života bez drog pomocou aplikácie princípov zahrnutých v 12 krokoch a 12 tradíciách NA. Jadrom a srdcom NA programu uzdravovania je Dvanásť Krokov, ktoré zahŕňajú priznanie si problému, hľadanie pomoci, angažovania sa v sebapoznávaní, úprimné sebaodhalenie, vykonávanie náprav za spôsobené škody a pomáhanie závislým, ktorí sa chcú uzdravovať. Centrom programu je niečo, čo nazývame „spirituálne prebudenie“ - s dôrazom na jeho praktickú hodnotu, nie nejaký filozofický či teoretický, „nadprirodzený“ obsah.

NA ako také je nenáboženské a povzbudzuje každého člena k individuálnemu chápaniu, či už náboženskému alebo nie – tohto „spirituálneho prebudenia“.

NA nie je spojené so žiadnymi inými organizáciami vrátanie iných dvanásťkrokových programov, liečebných centier či nápravnovýchovných zariadení. Ako organizácia NA nezamestnáva žiadnych profesionálnych poradcov či terapeutov. Nevlastní žiadne pobytové zariadenia či kliniky a neprevádzkuje právne, finančné, psychiatrické, či zdravotnícke služby. NA má len jednu úlohu: zabezpečovať prostredie, v ktorom si závislí môžu navzájom pomáhať prestať brať drogy a nájsť nový spôsob života.

NA povzbudzuje svojich členov, aby vyskúšali kompletnú abstinenciu od všetkých drog vrátane alkoholu. Je skúsenosťou NA, že kompletná a nepretržitá abstinencia poskytuje najlepší základ pre uzdravovanie a osobný rast. Užívanie psychiatrických liekov a iných lekársky predpísaných liekov určených doktorom a užívaných pod lekárskym dohľadom nie je vnímané ako ohrozujúce abstinenciu jedinca. Členovia sú povzbudzovaní, aby ohľadne takéhoto užívania liekov konzultovali svoju skúsenosť s ostatnými, aby vyhľadali skúsenosti iných členov NA a kvalifikovaných odborníkov.

Organizácia služby

Primárna služba poskytovaná NA je NA míting (stretnutie Anonymných Narkomanov). Každá skupina sa riadi sama na základe princípov spoločných pre celú organizáciu, stanovených v literatúre NA. Väčšina skupín si prenajíma priestory pre svoje každotýždenné „mítingy“ (stretnutia) v budovách spravovaných verejnými, náboženskými či civilnými organizáciami. Mítingy sú vedené členmi NA, ostatní členovia sa striedajú pri hovorení o svojej skúsenosti s uzdravovaním sa z drogovej závislosti a podieľajú sa na činnostiach súvisiacich s vedením mítingu. V krajinách, kde je NA relatívne novým fenoménom, NA skupina predstavuje jedinú úroveň organizácie. V krajinách, kde malo šancu vytvoriť sa, vyvinúť a stabilizovať sa množstvo skupín, skupiny si zvolili delegátov, aby vytvorili lokálnu služobnú komisiu. Takouto komisiou je poskytovaných množstvo služieb, medzi inými aj: distribúcia literatúry, telefonické informačné služby, verejné informačné prezentácie pre zamestnancov liečební, občianske organizácie, vládne agentúry a školy, panelové prezentácie na oboznámenie rezidentov liečebných či nápravných zariadení s NA programom a adresáre stretnutí pre klientov zariadení.

Najmä vo väčších krajinách, v ktorých je NA program dobre zavedený, sa dalo dokopy niekoľko oblastných komisií, aby tak sformovalo regionálnu komisiu. Tieto komisie riadia služby, ktoré ovplyvňujú hnutie v celej krajine, pričom oblastné komisie zase riadia tie lokálne. Medzinárodný snem delegátov – Svetová Konferencia Služby – zabezpečuje a poskytuje vedenie, pomoc a rady v záležitostiach, ktoré majú dosah na celú organizáciu. Medzi primárnymi prioritami tejto konferencie sú aktivity, ktoré podporujú mladé národné hnutia a preklady NA literatúry. Pre ďalšie informácie môžete kontaktovať World Service Office ústredie v Los Angeles v Kalifornii.

 

Názory na príbuzné záležitosti a inštitúcie

Aby si NA udržalo svoje zameranie, stanovilo si pravidlo nepodporovania a nestavia sa ako organizácia na žiadnu stranu v žiadnych záležitostiach mimo svojej vlastnej oblasti činnosti. NA sa nevyslovuje pre ani proti - v občianskych, spoločenských, medicínskych, právnych či náboženských záležitostiach a nezaujíma žiadne stanoviská k druhotným záležitostiam, súvisiacim so závislosťou, ako je kriminalita, presadzovanie zákonov, legalizácia drog či postihy, prostitúcia, HIV infekcia alebo programy výmeny striekačiek.

Anonymní Narkomani sú úplne sebestační a neprijímajú žiadne finančné príspevky od nečlenov. V podobnom duchu sú vedené skupiny a služobné komisie – teda členmi a pre členov. NA ani nepodporuje ani neodporuje žiadnej filozofii či metodológii iných organizácií. Spoločenstvo verí, že jedinou kompetenciou Anonymných Narkomanov je poskytovanie priestoru, v ktorom môžu závislí zdieľať svoje uzdravovanie jeden s druhým. To vôbec neznamená, že NA neverí, že nie sú žiadne iné „dobré“ alebo „hodnotné“ organizácie. Aby sa však NA vyhlo akýmkoľvek nezhodám a kontroverzii, sústredí všetku energiu na svoju výhradnú oblasť pôsobenia, ponechávajúc ostatné ciele tým, ktorým patria.

 

Spolupráca s NA

I keď určité tradície usmerňujú vzťahy NA k ostatným organizáciám, NA víta spoluprácu s predstaviteľmi vlád, súdnictva, pomáhajúcich profesií a súkromných dobrovoľníckych organizácií. Priatelia NA, ktorí nie sú sami závislí, boli veľmi nápomocní pri odštartovaní NA spoločenstiev v mnohých krajinách a pomohli tak NA rozširovať sa. Naše spoločenstvo veľmi rado spolupracuje s ostatnými, ktorých zaujíma NA – dodávaním kontaktných informácií, literatúry a informácií o uzdravovaní prostredníctvom NA. Na dôvažok sú členovia NA k dispozícii ísť osobne informovať o programe do liečebných zariadení, väzníc a nemocníc, kde môžu hovoriť o NA programe so závislými, ktorí nemajú možnosť navštíviť míting.

Demografické zloženie členov

Doposiaľ neboli skompletizované žiadne vyčerpávajúce prieskumy o členskej základni NA, najmä vďaka dôrazu, ktorý NA kladie na ochranu anonymity členov. Je však možné poskytnúť isté všeobecné, nezáväzné pozorovania o zložení členstva a efektivite programu. Veríme, že tieto pozorovania sú dostatočne presné. Socio-ekonomické rozvrstvenie členov variuje od krajiny ku krajine. Väčšina jednotlivých národných spoločenstiev je navštevovaných členmi istej sociálnej a ekonomickej triedy, no ako sa dosah na celú šírku drogovo závislej populácie stáva efektívnejším, členská základňa vždy začne reprezentovať viac socio-ekonomických prostredí. Členovia NA prislúchajú ku všetkým etnickým a náboženským skupinám. V konkrétnych hnutiach jednotlivých krajín členská základňa vo všeobecnosti reflektuje diverzitu či homogenitu kultúry krajiny. Členstvo v NA je úplne dobrovoľné, nevedú sa žiadne záznamy o účasti – ani pre účely NA, ani žiadne iné. Vďaka tomu je niekedy náročné poskytnúť záujemcom vyčerpávajúce informácie o členstve v NA.

Prieskum 11723 NA členov v roku 2009 (dotazník bol k dispozícii na webstránke združenia, v časopise NA WAY a na svetovom zhromaždení) odhalil nasledovné:

Pomer mužov a žien: 58% mužov, 42% žien
Vek: 2% 20 a menej rokov, 14% od 21 do 30 rokov, 22% od 31 do 40 rokov, 34% od 41 do 50 rokov, 24% od 51 do 60 a 4% majú viac ako 60 rokov. 73 percent kaukazská etnicita, 10 percent afroamerická, 10 percentá hispánska a 7 percent iná.
Zamestnanosť: 61 plný úväzok, 10 percent čiastočný, 4 percent pracuje doma, 7 percent študenti, 7 percent v dôchodku, 11 percent nezamestnaní.
Súvislá abstinencia: od menej ako jeden rok až po 40 rokov; s hrubým priemerom 9,1 roka.

V prieskume boli kladené aj otázky ohľadne zlepšenia v rôznych oblastiach života, ktoré nastali spolu s navštevovaním NA. Dve oblasti, v ktorých bola zaznamenaná obrovská zmena k lepšiemu, boli rodinné vzťahy (92% členov uviedlo obohatenie) a spoločenské prepojenie (88%). Zlepšenie v oblasti záujmov a koníčkov uviedlo 80% respondentov, stabilné bývanie sa zlepšilo pre 76%, zamestnanosť pre 72% a pokrok vo vzdelaní pre 56% členov NA.

Literatúra NA uvádza, že aktívna závislosť sa vyznačuje narastajúcou izoláciou a deštrukciou vzťahov. Uzdravovanie v NA pomohlo respondentom prieskumu napraviť škody v ich životoch, napáchané závislosťou.

 

Miera rastu

Keďže sa nevedú žiadne záznamy návštevnosti, nie je možné stanoviť percentuálny pomer tých, ktorí do NA prídu a ostanú aktívni. Jediným spoľahlivým indikátorom úspechu programu je rapídny rast počtu registrovaných NA stretnutí v posledných desaťročiach a rapídne šírenie NA mimo Severnej Ameriky. V roku 1978 bolo menej ako 200 registrovaných skupín v troch krajinách. V roku 1983 to bolo vo viac ako dvanástich krajinách 2966 stretnutí.

V roku 2002 viedlo 20 000 skupín viac ako 30 000 stretnutí v 108 krajinách.
V roku 2005 viedlo viac ako 21 500 skupín viac ako 33 500 každotýždenných stretnutí v 116 krajinách.
V roku 2007 viedlo viac ako 25 065 skupín viac ako 43 900 každotýždenných stretnutí v 127 krajinách.
V roku 2010 to bolo už viac ako 58 000 stretnutí v 131 krajinách sveta.

V prípade záujmu o viac informácií nás prosím kontaktujte v časti "Formulár".  Radi vám odpovieme na akékoľvek otázky. 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie